ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, December 21, 2017

ಮೂರನೆಯವನಾಗು


ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ಪ ||

ಒಂದನೆಯವನ ಮಹತಿಯನರಿಯಲು
ಎರಡನೆಯವನ ಗೂಢವ ತಿಳಿಯಲು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೧ ||

ಅವನೇ ಇವನೋ ಅವನಿಂದಿವನೋ
ಮಾಯದ ಮರ್ಮವನರಿಯಲು ನೀನು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೨ ||

ನಿನ್ನಯ ಸೊಬಗನು ನೀನೇ ಕಾಣಲು
ನಿನ್ನಯ ದನಿಯನು ನೀನೇ ಕೇಳಲು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೩ ||

ನಿನ್ನನು ನೀನೇ ತಿಳಿಯದೆ ಇರಲು
ಅವನನ್ನೆಂತು ಅಳೆಯುವೆ ನೀನು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೪ ||

ಅವನನು ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಇವನಿಗೆ ಇವನ ಕೆಲಸವ ಕೊಟ್ಟು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೫ ||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನು ಒಬ್ಬನೆ ಒಬ್ಬನು
ಕರುಣಾಸಾಗರನೊಲುಮೆಯ ಪಡೆಯಲು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೬ ||


-ಕ.ವೆಂ.ನಾಗರಾಜ್.

No comments:

Post a Comment