ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, September 11, 2014ಓಂ

ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದ್ರೂಪಾನಂದರ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ


"ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೃಹತ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ 

ಮತ್ತು 

"ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವೇದ" 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ " ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ"
Photo: ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದ್ರೂಪಾನಂದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯಮಟ್ತದಲ್ಲಿ   ನಡೆಯಲಿರುವ  "ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೃಹತ್  ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ " ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ"

ಸಭೆಯು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಈಶಾವಾಸ್ಯಮ್ ,ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹಾಸನ

ದಿನಾಂಕ : 14.9.2014 ಭಾನುವಾರ   ಸಂಜೆ 6.00 ಕ್ಕೆ

ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ,

ವಿ.ಸೂ: ವೇದಭಾರತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ  ಬನ್ನಿ

- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ವೇದಭಾರತೀ, ಹಾಸನ


ಸಭೆಯು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಈಶಾವಾಸ್ಯಮ್ ,ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹಾಸನ

ದಿನಾಂಕ : 14.9.2014 ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6.00 ಕ್ಕೆ


ವಿ.ಸೂ: ವೇದಭಾರತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ

Sarasa Nethra (Thyagaraja Krithi)