ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Thursday, September 15, 2016

ಈ ಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಭಾಗ -2 [ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ]

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಭಾಗ -1

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಭಾಗ - 2 [ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಭಾಗ]

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಭಾಗ-3

ಯೋಗ ವೇದ ಸಂಗಮ ಒಂದು ನೆನಪು

ಮಿತ್ರ ಶೇಷಪ್ಪನವರ ವಿವಾಹ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದದ್ದು ಹೀಗೆ