ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Tuesday, June 7, 2016

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾದಮೇಲೆ ವೇದಸುಧೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯಲು ಸಮಯಾವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.ಇನ್ನುಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಇದೇ ಜೂನ್ 21 ಕ್ಕೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವ-ಯೋಗದಿನದ ಕರಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ

No comments:

Post a Comment