ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, October 25, 2016

Bharat Parikrama Yatra

Began on August 09, 2012 from Kanyakumari, Bharat Parikrama Yatra completed Day-1540, covering a distance of approximately 21,300km by walk. Bharat Parikrama Yatra expected to conclude at Kanyakumari on Ashadha Poornima or GuruPoorinma Day of July 9, 2017.