ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Tuesday, February 16, 2010

ಶೀಲದ ಮಹಿಮೆ

ವಿದೇಶೇಷು ಧನಂ ವಿದ್ಯಾ
ವ್ಯಸನೇಷು ಧನಂ ಮತಿ:
ಪರಲೋಕೇ ಧನಂ ಧರ್ಮ:
ಶೀಲಂ ಸರ್ವತ್ರ ವೈ ಧನಮ್||


ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಧನವು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳೆದುರಾದಾಗ ವಿವೇಕರೂಪವಾದ ಧೈರ್ಯವೇ ಧನವು,ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಧನವು, ಆದರೆ ಶೀಲವಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಧನವು.ಶೀಲವೇ ಧನವು, ಶೀಲವೇ ಸಂಪತ್ತು, ಶೀಲವೇ ಆಸ್ತಿ, ಶೀಲವೇ ಬಂಡವಾಳ.

No comments:

Post a Comment