ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, April 10, 2010

ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು?
ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು? ಸುಮಾರು ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ೧೧೪ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಪಂಡಿತ ಸಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಕೇಳಿ.

No comments:

Post a Comment