ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, June 2, 2010

ಏನಂತೀರಾ?

ಇಲ್ಲೊಂದು ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋಮ,ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಮಾತು- ಮಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹೀಗೇ ಕೇಳುತ್ತವಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆಮಾತು,ಮಾತು,ಮಾತು......ಏನ್ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ವಾ?
ವಟುವಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು? ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆವು?
ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೇ? ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಹಾರಾರ್ಧೇ?

No comments:

Post a Comment