ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Tuesday, December 14, 2010

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟುಕಿಸಿ

ವೇದಸುಧೆಯ ಸಹೃದಯೀ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ,
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಟ.ಇಲ್ಲಿ  ಮೂಡುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು/ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಬರಹವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

No comments:

Post a Comment