ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Sunday, December 5, 2010

ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು

ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು

ದಾಟುವೆನೆಂದೂ ತುಂಬಿದ ನದಿಯ
ತೀರದೆ ಕುಳಿತರೆ ದುರ್ಲಭವೇ
ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿನವೂ ಕಲಿಯೇ
 ಈಜಿ ದಾಟಲು ಸುಲಭವೆ

ಕಲಿಯುವ ಆಸೆ ನಿನ್ನಲಿ ಬಲಿತರೆ
 ಕಷ್ಟವೂ ಇಷ್ಟವೇ ಅನಿಸುವುದೂ
ಆಸೆಯ ನಿಗೃಹ ಬೆಳೆಸುತ ಕಲಿತರೆ
ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕೂ ಹನಿಸುವುದು

ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು
ಸಾಧಕ ಗುರಿಯನು ಮುಟ್ಟಲು
ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಬಟ್ಟಲು
ಯಶಸ್ಸು  ಕೀರ್ತಿಯನು ಕಟ್ಟಲು

ಕಲಿವದು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಆಟ
ಬದುಕಿನ ಅಂತಿಮ ಘಳಿಗೆಗೂ ಪಾಠ
ದಿನದಿನ ಹೊಸತನ ಕಲಿವುದೇ ರೀತಿ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಣು ಅಣು ಕಲಿಸದೇ ನೀತಿ

1 comment: