ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, March 30, 2011

ಗಮನಿಸಿ-ಸಹಕರಿಸಿ

ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ  ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಯಾರೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೇಖನ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿವುದು.

No comments:

Post a Comment