ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Thursday, February 2, 2012

ನೀನಿಲ್ಲೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ನಾನು

ಇಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ  ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೂಡಿಬಂದ  ಹಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ರಮೇಶ್ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.


Podcast Powered By Podbean

2 comments: