ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, February 2, 2012

ನೀನಿಲ್ಲೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ನಾನು

ಇಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ  ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೂಡಿಬಂದ  ಹಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ರಮೇಶ್ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.


Podcast Powered By Podbean

2 comments: