ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, March 14, 2012

ಶುಭೋದಯ ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು ಓ ಶುಭವೇ  

ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು ಓ ಶುಭವೇ ನಿನ್ನ 

ಹಾರೈಕೆಯೇ ನೀಡಿ ಎನಗೆ ಶುಭವ ಅಶುಭವಳಿಯೆ 

ಶುಭವಿಂದು ಹೊಳೆಯೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳದಿ ಕಳೆಯೆ 

ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು

ಓ ಶುಭವೇ ಮನದ ಕಶ್ಮಲವನು ತೊಳೆದು

ಸತ್ವದ ಜ್ಞಾನವದು ಬೆಳೆದುತತ್ವವದು ಬೆಳಕಾಗಿ

 ಹೊಳೆದುನಾನೆತ್ತರಕೆ ಬೆಳೆದು, 

ಬಾಳುವಂತೆ ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು

 ಓ ಶುಭವೇ ಕೊರಗುವ ಮನವಿಂದು ತಿಳಿಯಾಗಲೆಂದು

 ದ್ವೇಷಾಸೂಯಗಳು ಅಳಿಯಲೆಂದು

 ಪ್ರೇಮಾಭಿಮಾನಗಳು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ನಾ, 

ಎಲ್ಲರೊಳು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲೆಂದು

ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು

 ಓ ಶುಭವೇ ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು ಓ ಪ್ರಭುವೇ


No comments:

Post a Comment