ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, March 4, 2012

ಸುಮನಸಮನೋ ಹ್ಲಾದಯತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಶ್ರಿಯಶ್ಚಾಪಿ ದದಾತಿ ಚ |

ತಸ್ಮಾತ್ ಸುಮನಸಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ನರೈ : ಸುಕೃತ ಕರ್ಮಭಿ : ||ನಮ್ಮ ಸುಕೃತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ

ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸುಮನಸ ಎಂದು

ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ


-ಸದ್ಯೋಜಾತ ಭಟ್ಟ

2 comments:

  1. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಸಾರ್, ಸ್ತ್ಯವು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅದು ಸದಾ ಮನಸನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

    ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ.

    ReplyDelete
  2. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಈಗತಾನೆ ಇಣುಕಿ ಕವನ ಓದಿದೆ.ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

    ReplyDelete