ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Friday, March 23, 2012

ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe

ಒಳ್ ಅಂದರೆ ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ ಎನ್ನುವರು. ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ದೇವರು. ಡಿವಿಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಡಾ.ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿಯವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.

No comments:

Post a Comment