ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, April 1, 2012

ಎಂತು ಮುಕ್ತಾ ನಾಗಬೇಕಣ್ಣಾ

ಎಂತು ಮುಕ್ತಾ ನಾಗಬೇಕಣ್ಣಾ|
ಇಂತಾದಮೇಲ್ ತಾನ್ ಎಂತು ಮುಕ್ತಾ ನಾಗಬೇಕಣ್ಣಾ||

ಕಂತೆ  ಬೊಂತೆಗೆ ಚಿಂತೆ |ರೋಗದ ಚಿಂತೆ|
ಮುಪ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ| ಬಡತನ ಚಿಂತೆ|
ಸತ್ತರೆ ಚಿಂತೆ| ಈಪರಿ ಚಿಂತೆ ಎಂಬೀ ಸಂತೆ ಯೋಳ್  ತಾನ್  ||1||

ಸಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟವ ರಿಲ್ಲ ದಿಹ ಚಿಂತೆ|
ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮನೆಯೊಳು | ಒಕ್ಕಲಿರುವವರ ಮಾತುಗಳ ಚಿಂತೆ|
ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಚಿಂತೆ ಬಳಿಕ | ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಂಬ ಚಿಂತೆಯು|
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ವೋಕ್ಕಲ್ಹೊಗಳು | ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುವ ಚಿಂತೆ ||2||

ಹೋಮ ನೇಮ ದ ಸ್ನಾನ ಗಳ ಚಿಂತೆ|
ಮನದೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟುವ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ದಿಹಚಿಂತೆ|
ಭಾಮೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ | ಭಾಮೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ |
ಪ್ರೇಮಕೆ ಹೆಮವಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ|
ಹೆಮಕೆ ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ ಯೋಳ್ತಾನ್||3||

ದಿಕ್ಕು ತೋರದೆ ದು:ಕಿಸುವ ಚಿಂತೆ|
ಗುರು ಶಂಕರಾರ್ಯರ ಸಿಕ್ಕಿ ತಿಳಿಯದೆ ಲೆಕ್ಖಿಸುವ ಚಿಂತೆ|
ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ | ಅಕ್ಕಿಗೆ ರೊಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ |
ರೊಕ್ಕವು    ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ |
ಸಿಕ್ಕಳು ಮುಕ್ಕ ತಾನಾಗಿರುವ ಚಿಂತೆ||4||

No comments:

Post a Comment