ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, June 27, 2012

ಯೌವನಂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ :........

ಯೌವನಂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ : ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಅವಿವೇಕಿತಾ |
ಏಕೈಕಮ್ ಅಪ್ಯನರ್ತ್ಹಾಯ ಕಿಮು ಯತ್ರ ಚತುಷ್ಟಯಂ ||

ಯೌವನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಒಡೆತನ, ಮತ್ತಿ ಅವಿವೇಕಿತನ, ಇವುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡಾ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುವು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿದರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಅನರ್ಥಗಲೇ ನಡೆಯುವುವು. ಯೌವನದ ಉತ್ಸಾಹ ಅದರ ಜೊತಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ದೊರೆತರೆ ಅವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಬೇಕೆನ್ದೆನು ಇಲ್ಲ,


-Sadyojata Bhatta

No comments:

Post a Comment