ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Tuesday, July 3, 2012

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾAdd caption

Add caption

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರವ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಸ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ವೇದಸುಧೆಯ    ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ  ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವೆ.No comments:

Post a Comment