ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, July 3, 2012

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾAdd caption

Add caption

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರವ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಸ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ವೇದಸುಧೆಯ    ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ  ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವೆ.No comments:

Post a Comment