ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Sunday, July 29, 2012

ವೇದದ ಮೂಲ

* ಯತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ * ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಕಂಡರೆ ಅದು ದರ್ಶನ * ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನ * ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದರೇನು? * ಋತಂಭರ ಪ್ರಜ್ಞಾ

No comments:

Post a Comment