ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, July 2, 2012

Swami Anubhavananda speaks on No argument is worth losing your peace

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಾನು ಈವರಗೆ ಕೇಳಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವೂ ಕೇಳಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ.


 

No comments:

Post a Comment