ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Monday, July 2, 2012

Swami Anubhavananda speaks on No argument is worth losing your peace

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಾನು ಈವರಗೆ ಕೇಳಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವೂ ಕೇಳಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ.


 

No comments:

Post a Comment