ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, August 8, 2012

ಕಾಕ ಆಹ್ವಯತೇ ಕಾಕಾನ್


Sadyojata Bhatta

ಕಾಕ ಆಹ್ವಯತೇ ಕಾಕಾನ್ ಯಾಚಕೋ ನತು ಯಾಚಕಾನ್ ।

ಕಾಕ ಯಾಚಕಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ವರಮ್ ಕಾಕೋ ನ ಯಾಚಕಃ ॥


ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಾಗೆಗೆಳು ಉಳಿದ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಿಕ್ಶುಕನು ತನಗೆ ಭಿಕ್ಶೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಉಳಿದ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಲಾರ . ಆದುದರಿಂದ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಟ. ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ    ಮನೊಭಾವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು.No comments:

Post a Comment