ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, August 8, 2012

ಕಾಕ ಆಹ್ವಯತೇ ಕಾಕಾನ್


Sadyojata Bhatta

ಕಾಕ ಆಹ್ವಯತೇ ಕಾಕಾನ್ ಯಾಚಕೋ ನತು ಯಾಚಕಾನ್ ।

ಕಾಕ ಯಾಚಕಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ವರಮ್ ಕಾಕೋ ನ ಯಾಚಕಃ ॥


ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಾಗೆಗೆಳು ಉಳಿದ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಿಕ್ಶುಕನು ತನಗೆ ಭಿಕ್ಶೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಉಳಿದ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಲಾರ . ಆದುದರಿಂದ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಟ. ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ    ಮನೊಭಾವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು.No comments:

Post a Comment