ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, September 15, 2012

ಯಾವನು ಶುಚಿ ?

ಕಃ ಪಥ್ಯತರೋ ಧರ್ಮಃ ಕಃ ಶುಚಿರಿಹ ಯಸ್ಯ ಮಾನಸಂ ಶುದ್ಧಂ ।
ಕಃ ಪಂಡಿತೋ ವಿವೇಕೀ ಕಿಂ ವಿಷಮವಧೀರಣಾ ಗುರುಷು ॥

ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು ? - ಆಚರಿಸತಕ್ಕ ಧರ್ಮ
ಯಾವನು ಶುಚಿ ? - ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವನು
ಪಂಡಿತನು ಯಾರು ? - ನಿತ್ಯ - ಅನಿತ್ಯ (ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನಶ್ವರ) ಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದವನು ಪಂಡಿತನು. ಯಾವುದು ವಿಷ ?- ಗುರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡುವುದೇ ವಿಷವು. 

No comments:

Post a Comment