ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Tuesday, September 4, 2012

भगवान


भ =भूमि = ಭೂಮಿ
ग =गगन = ಆಕಾಶ
व =वायु = ವಾಯು
अ =अगनि = ಅಗ್ನಿ
न =नीर = ಜಲ

ಮಿತ್ರರಾದ  ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಗವಾನ್   ಶಬ್ಧವನ್ನು  ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಹೀಗೆ.

No comments:

Post a Comment