ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, September 4, 2012

भगवान


भ =भूमि = ಭೂಮಿ
ग =गगन = ಆಕಾಶ
व =वायु = ವಾಯು
अ =अगनि = ಅಗ್ನಿ
न =नीर = ಜಲ

ಮಿತ್ರರಾದ  ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಗವಾನ್   ಶಬ್ಧವನ್ನು  ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಹೀಗೆ.

No comments:

Post a Comment