ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, September 7, 2012

ಡಾ.ವಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಪತಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಡಾ.ಜೆಸ್ಸೀ ಅವರು ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ. ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಾಸ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆರೆದು ಅದರ ಚಾನ್ಸಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುವ ಡಾ.ಜೆಸ್ಸೀ ಅವರು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಾ.ವಿ ಗಣಪತಿಸ್ಥಪತಿ ಯವರ ಕುರಿತು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಡವೇ?

No comments:

Post a Comment