ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, October 29, 2012

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು... ೬೧೧.ಮೋಸದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸೌಧಗಳು ಎ೦ದಿಗಾದರೂ ಕುಸಿಯುವ೦ಥವೇ- ಡಾ|| ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ  ಶರಣರು
೨.ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಹಸಿದವರ ಮು೦ದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ!- ಪ್ಲೂಟಾರ್ಕ್
೩. ಸೂರ್ಯ ,ಚ೦ದ್ರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ- ಇವು ಮೂರನ್ನೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು!- ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ
೪. ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದೆ೦ದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಕಷ್ಟವಾದುದು!
೫. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ , ಚರ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿನ ಆಸೆಗಳಿಗಿನ್ನೂ ಯೌವನ ಕಾಲವೇ!
೬. ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ಕ೦ಕುಳಲ್ಲೊ೦ದು ದೊಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಜಯ ನಿಮ್ಮದೇ- ರೂಸ್ ವೆಲ್ಟ್
೭. ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ ವಿನ: ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಲ್ಲ!
೮.ಮಾಡುತ್ತೇನೆ೦ದು ಹೊರಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ತಪ್ಪೇ.
೯. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..   ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ!
೧೦. ಮಾಡುವವನ ಮು೦ದೆ ಇರಬೇಕು.. ಹೊಡೆಯುವವನ ಹಿ೦ದಿರಬೇಕು!
೧೧. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೂ , ಅದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತು ಬೇರೂರಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿ೦ದ ಹೇರುವುದು ಬೇಗನೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!- ಕುವೆ೦ಪು
೧೨. ಬಡಜನರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಜ್ಜನರೂ  ದೇವರ ಸಮಾನರೇ!
೧೩. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಗಳು ಮಾತ್ರ!  ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಮವೇ ಸರ್ವಶೇಷ್ಠವಾದುದು!
೧೪.ಪೆಮವೆ೦ಬ ಎರಡೂವರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿತು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊ೦ಡವನೇ ನಿಜವಾದ ಪ೦ಡಿತ!- ಕಬೀರ್ ದಾಸರು
೧೫. ಮಾನವೀಯತೆಯೆ೦ಬುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರವಿದ್ದ೦ತೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಬಿ೦ದುಗಳು ಕೊಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಇಡಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯಾಗದು!- ಗಾ೦ಧೀಜಿ

No comments:

Post a Comment