ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Friday, November 2, 2012

ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಡತೆವಿದೇಶೇಷು ಧನಂ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಸನೇಷು ಧನಂ ಮತಿಃ ।
ಪರಲೋಕೇ ಧನಂ ಧರ್ಮಃ ಶೀಲಂ ತು ನಿಖಿಲಂ ಧನಮ್ ॥


ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಂಪತ್ತು, ಬೆರೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನುಸರಣೆಯ ಧರ್ಮವೇ ಸಂಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ಗುಣ ನಡತೆಯು ಎಲ್ಲಾಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೊದಗುವ ಸಂಪತ್ತು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಡತೆ.

-Sadyojata Bhatta

No comments:

Post a Comment