ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, April 13, 2013

ಹಾಸನದ ಬಾಲ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು


ಶಿಬಿರಗೀತೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರಿಂದ ಕಥೆ-ನಚೀಕೇತ


ವೇದಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್

No comments:

Post a Comment