ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, May 19, 2013

"ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವೇದ" ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ.ಈ ವೀಡಿಯೋ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment