ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Monday, February 17, 2014

ಡಾ|| ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನ ಡಾ|| ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರಳ ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿ.ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment