ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, February 17, 2014

ಡಾ|| ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನ ಡಾ|| ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರಳ ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿ.ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment