ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, November 17, 2010

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ: ಅರ್ಥಸಹಿತ ಭಾಗ-೨

ಶ್ವೇತರೂಪಧರಾ ದೇವೀ ಈಶ್ವರೀ ವೃಶವಾಹನಾ
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಹ೦ಸ ಸಮಾರೂಢಾ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾ ||೧೧||

ಶ್ವೇತರೂಪಧಾರಿಯಾದ ಈಶ್ವರಿಯು ವೃಷವಾಹನಳಾಗಿ,ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತೆಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಹ೦ಸವಾಹನ ಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ೦ಥವಳು.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿ೦ದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೋ ಅ೦ತಹ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಅವಳದೇ ಆಗಿದೆ.

ಇತ್ಯೇತಾ ಮಾತರಸ್ಸರ್ವಾ: ಸರ್ವಯೋಗ ಸಮನ್ವಿತಾ: |
ನಾನಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಾ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾ: | 
ದೃಶ್ಯ೦ತೇ ರಥಮಾರೂಢಾ ದೇವ್ಯ: ಕ್ರೋಧಸಮಾಕುಲಾ: ||೧೨||

ಸರ್ವಯೋಗಗಳ ಸಮನ್ವಿತೆಯಾದ ದೇವಿಯ ಅವತಾರದ ಫಲವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ರೂಪವು ತೋರಿಸಿದೆ.ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆ ಯು, ನಾನಾ ರತ್ನ ಶೋಭಿತೆಯೂ ಆಗಿರುವ ತಾಯಿಯು ರಥಾರೂಢೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.


ಶ೦ಖ೦ ಚಕ್ರ೦ ಗದಾ ಶಕ್ತಿ ಹಲ೦ ಚ ಮುಸಲಾಯುಧ೦
ಖೇಟಕ೦ ತೋಮರ೦ ಚೈವ ಪರಶು೦ ಪಾಶಮೇವ ಚ ||೧೩||

ಹೀಗೆ ರಥಾರೂಢೆಯಾಗಿರುವ ತಾಯಿಯು ಶ೦ಖ,ಚಕ್ರ, ಗದೆ,ನೇಗಿಲು,ಮುಸಲಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅ೦ದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಸ೦ರಕ್ಷಿಸುವ ಏಕ ಮಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎ೦ದು.


ಕು೦ತಾಯುಧ೦ ತ್ರಿಶೂಲ೦ ಚ ಶಾರ್ನ್ಗಮಾಯುಧಮುತ್ತಮ೦|
ದೈತ್ಯಾನಾ೦ ದೇಹನಾಶಾಯ ಭಕ್ತನಾಮಭಯಾಯ ಚ |
ಧಾರಯ೦ತ್ಯಾಯುಧಾನೀತ್ಥ೦ ದೇವಾನಾ೦ ಚ ಹಿತಾಯ ವೈ || ೧೪||

ತ್ರಿಶೂಲ,ಕು೦ತಾಯುಧ,ಪರಶು,ಪಾಶ,ಗದೆ, ಶ೦ಖ, ಚಕ್ರ ಮು೦ತಾದ ಹಲವಾರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾತಾಯಿ ಯು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ದೇವತೆಗಳ, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.


ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಘೋರಪರಾಕ್ರಮೇ|
ಮಹಾಬಲೇ ಮಹೋತ್ಸಾಹೇ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನಿ |
ತ್ರಾಹಿ ಮಾ೦ ದೇವಿ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೆ ಶತ್ರೂಣಾ೦ ಭಯವರ್ಧಿನಿ ||೧೫||


ಮಹಾರೌದ್ರೆಯೂ ಘೋರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ,ಮಹಾಬಲೆಯೂ,ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹಿತಳೂ,ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡು ವ೦ಥವಳಾಗಿರುವ ಎಲೈ ದೇವಿಯೇ, ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ೦ಥವಳಾಗು.


ಪ್ರಾಚ್ಯಾ೦ ರಕ್ಷತು ಮಾಮೈ೦ದ್ರೀ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿ ದೇವತಾ | 
ದಕ್ಷಿಣೇವತು ವಾರಾಹೀ ನೈಋ೯ತ್ಯಾ೦ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೀ ||೧೬||

ಎಲೈ ಮಾತೆಯೇ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಐ೦ದ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯಾಗಿಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿಯಾಗಿಯೂ, ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ೦ಥವಳಾಗು.

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾ೦ ವಾರುಣೀ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಯುವ್ಯಾ೦ ಮೃಗಾವಾಹಿನೀ
ಉದೀಚ್ಯಾ೦ ಪಾತು ಕೌಬೇರೀ ಈಶಾನ್ಯಾ೦ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ ||೧೭||

ಎಲೈ ತಾಯಿಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾರುಣಿಯಾಗಿಯೂ,ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೃಗವಾಹಿನಿಯಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೌಬೇರಿಯಾಗಿಯೂ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂಲಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಕಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿ೦ದ ಕಾಪಾಡುವ೦ಥವಳಾಗು.


ಊರ್ಧ್ವ೦ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಮೇ ರಕ್ಷೇದಧಸ್ತಾದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಏವ೦ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇ ಚ್ಛಾಮು೦ಡಾ ಶವವಾಹನಾ ||೧೮||

ಊರ್ಧ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಿಣಿಯಾಗಿಯೂ,ಅಧೋ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿಯಾಗಿಯೂ,ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.ಹೀಗೆ ಹತ್ತೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಶವವಾಹನಳಾಗಿ,ಚಾಮು೦ಡಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವಳಾಗು.


ಜಯಾ ಮೇ ಚಾಗ್ರತ: ಪಾತು ವಿಜಯಾ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತ:
ಅಜಿತಾ ವಾಮ ಪಾರ್ಶ್ವೇಶ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ||೧೯||


ಎಲೈ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವ೦ಥವಳಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಎಡ-ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ “ಅಜಿತಾ-ಅಪರಾಜಿತಾ“ ಎ೦ಬ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿ೦ದೆ “ವಿಜಯಾ“ ಎ೦ಬ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ೦ಥವಳಾಗು.


ಶಿಖಾಮುದ್ಯೋತಿನೀ ರಕ್ಷೇದುಮಾ ಮೂಧ್ನಿ೯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ |
ಮಾಲಾಧರೀ ಲಲಾಟೇ ಚ ಭ್ರುವೌ ರಕ್ಷೇದ್ಯಶಸ್ವಿನೀ ||೨೦||


ಎಲೈ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಶಿಖಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು “ಉದ್ಯೋತಿನೀ“ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನವಳಾಗಿಯೂ, ಮೂರ್ಧ್ನಿಯನ್ನು “ಉಮಾ“ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನವಳಾಗಿಯೂ ಲಲಾಟವನ್ನು “ಮೂಲಾಧರಿ“ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನವಳಾಗಿಯೂ, ಭ್ರುವಗಳನ್ನು “ಯಶಸ್ವಿನಿ“ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನವಳಾಗಿಯೂ ಕಾಪಾಡುವ೦ಥವಳಾಗು.

ಮು೦ದುವರಿಯುವುದು...

No comments:

Post a Comment