ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, December 2, 2010

ಬಲಿವೈಶ್ವದೇವ ಯಜ್ಞನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು-ಬಲಿವೈಶ್ವದೇವ ಯಜ್ಞ -ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ-ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರಿಂದ-10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿವರಣೆ

No comments:

Post a Comment