ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, December 2, 2010

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ  ಮೇಲ್ ಹೀಗಿದೆ-" ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ"   
ವೇದಸುಧೆಯಾದರೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಲಭ್ಯವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ  ವೇದಸುಧೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಕೊಂಡಿಯನ್ನಾದರೂ ವೇದಸುಧೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ  ಆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವೇದಸುಧೆಯು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment