ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, December 1, 2010

Rig Veda

MAHO ARNAHA SARASWATI PRA CHETAYATI KETUNA |
DHIYO VISHWA VI RAAJATI ||

-------------(3/12, Rigveda)

Only 'knowledge' can help us to know the universe, which is vast like an ocean. It enlightens everyone's minds.

Knowledge destroys the darkness of ignorance. There are two ways by which knowledge can be imbibed- from an able guru and self study. By attaining knowledge the mind becomes enlightened. We should try to acquire knowledge from all the sources and by all means-studying the scriptures, contemplation,meditation,etc. Scriptures are invaluable source of knowledge because it is only through their study that the mind is filled with good thoughts. Good thoughts help us in leading a virtuous life.This is the sure way for growth of the mind and also to acquire eternal happiness and peace.

2 comments:

  1. ಸತ್ಯ. ಜ್ಞಾನವೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಮನವ ಬೆಳಗಿಸಲು.

    ReplyDelete
  2. ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ವಿಶಾಲ್ ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ಯೆ.ನಾಗರಾಜರೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದೇ?

    ReplyDelete