ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, February 7, 2011

ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ

ವೇದಸುಧೆಯ ಉದ್ಧೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ.ಅನೇಕರು ವೇದಸುಧೆಯ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲ್ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುವೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಬಳಗದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ.
-ಶ್ರೀಧರ್
ಸಂಪಾದಕ

No comments:

Post a Comment