ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Monday, February 7, 2011

ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ

ವೇದಸುಧೆಯ ಉದ್ಧೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ.ಅನೇಕರು ವೇದಸುಧೆಯ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲ್ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುವೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಬಳಗದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ.
-ಶ್ರೀಧರ್
ಸಂಪಾದಕ

No comments:

Post a Comment