ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Friday, February 11, 2011

ಮೂಢಮನ

ರಚನೆ: ಕವಿನಾಗರಾಜ್
ಗಾಯನ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾರಮೇಶ್

Untitled from hariharapurasridhar on Vimeo.

No comments:

Post a Comment