ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, July 1, 2011

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಮ್-ಭಾಗ -3

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ -ಮೆಟ್ಟಲು- 8+ 9 + 10
8. ನಿಜಗೃಹಾತ್ ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ:ಶರೀರವೆಂಬ 'ಗೃಹ' ದ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು
9.ಸಂಗ: ಸತ್ಸು ವಿಧೀಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ:ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡು
10.ಭಗವತೋ ಭಕ್ತಿರ್ದೃಢಾಧೀಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸು


ಸಾಧನಾ
ಪಂಚಕಂ -ಮೆಟ್ಟಲು- 11+ 12 + 13
11.ಶಾಂತ್ಯಾದಿ: ಪರಿಚೀಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಶಮದಮಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊ
12.ದೃಢತರಂ ಕರ್ಮಾಶುಸನ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್
ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊರೆದುಬಿಡು
13.ಸದ್ವಿದ್ಯಾನುಪಸೃಪ್ಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗು

No comments:

Post a Comment