ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, July 1, 2011

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ ಭಾಗ-2

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ -ಮೆಟ್ಟಲು-1 ರಿಂದ 6 ವರಗೆ ಪುನಃ ಸ್ಮರಣೆ

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ -ಮೆಟ್ಟಲು- 7
ಆತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡು

No comments:

Post a Comment