ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, July 15, 2011

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಮ್: ಭಾಗ -7

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ -ಮೆಟ್ಟಲು- 21+22+23+24
21. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ವಿಭಾವ್ಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗು
22. ಅಹರಹರ್ಗರ್ವ: ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್
ಯಾವತ್ತೂ ಗರ್ವವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸು
23. ದೇಹೇಹಂ ಮತಿರುಝ್ಯತಾಮ್
ಶರೀರವೇ ನಾನೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತೊರೆ
24. ಬುಧಜನೈರ್ವಾದ: ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್
ವಿವೇಕಿಗಳೊಡನೆವಾದಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದುಬಿಡು
No comments:

Post a Comment