ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Thursday, July 14, 2011

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಮ್: ಭಾಗ -6

ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ -ಮೆಟ್ಟಲು- 18+19+20
18.ಶ್ರುತಿಶಿರ:ಪಕ್ಷ:ಸಮಾಶ್ರೀಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ: ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆ
19.ದುಸ್ತರ್ಕಾತ್ ಸುವಿರಮ್ಯತಾಮ್
ಭಾವಾರ್ಥ:ವಿತಂಡವಾದದಿಂದ ದೂರವಿರು
20.ಶ್ರುತಿಮತಸ್ತರ್ಕೋನುಸಂಧೀಯತಾಮ್

ಭಾವಾರ್ಥ:ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದ ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು.

No comments:

Post a Comment