ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, January 9, 2012

ನೈರುತ್ಯ - ಇದರ ವೇದ ವಿವರಣೆ  ನೈರುತ್ಯ-ಕೇವಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಹೆಸರೇ? ಇದರ ವೇದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಸುಧಾಕರ ಶರ್ಮರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ

No comments:

Post a Comment