ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, February 25, 2012

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ

ಅಮೆರಿಕೆಯ ಡಾ.ಜೆಸ್ಸೀ ಇವರು ವೇದಸುಧೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕಳೆದ ತಿ೦ಗಳು ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅವರ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊ೦ಡಿಯೊ೦ದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೇದ,ಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಧಾಹರಣೆಗಳ೦ತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಜ್ಞಾನದ ಸದುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರ ಅರಿವು ನನಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವ೦ತೂ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಾಗ ಅದರ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಹುದು.ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ
-ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್
. I have been in communication with Linda Voith for a number of years. I have done several free vaastu consultations for her. I fully support her work to create a safe haven for cows. She does that with love and an understanding of the sacredness of all life. I also support her use of her special cow dung for yagya and agni hotra. I urge anyone interested in learning a specia fire ceremony to conatact her. Just as important please donate to her farm. - Jessie Mercay

No comments:

Post a Comment