ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, February 25, 2012

`ಧರ್ಮ'ದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲ್ಲಿ `ಆಶ್ವಮೇಧ' ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯಬೇಕು!

C±Àé ªÉÄÃzsÀ                                 

``zsÀªÀÄð''zÀ £É¯ÉUÀlÖ°è ``C±Àé ªÉÄÃzsÀ'' ¤vÀåªÀÇ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ!

ºÁ¸À£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ zÉÆqÀØ¥ÀÄgÀ ²æà ¸ÀªÀÄxÀð gÁªÀiÁ±ÀæªÀÄzÀ ¸ÁPÉÃvÀ¥ÀÄgÀzÀ°è 2012 ¥sÉ. 29 jAzÀ ªÀiÁ. 6gÀªÀgÉUÉ `¸ÁAPÉÃwPÀ C±Àé ªÉÄÃzsÀ AiÀiÁUÀ'ªÉÇAzÀÄ PÉÆÃmÁåAvÀgÀ gÀÆ. ªÉZÀÑzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ; EzÀgÀ OavÀåzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀZÉðUÀ¼ÁUÀÄwÛªÉ. EzÉ®èQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä `zsÀªÀÄð' ªÀÄvÀÄÛ `C±Àé ªÉÄÃzsÀ'zÀ ¤dªÁzÀ CxÀð w½AiÀĨÉÃPÀÄ; F ¤dªÁzÀ CxÀðPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV CzÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀªÁUÀÄwÛzÉAiÉÆà CxÀªÁ §jà ``CxÀð''(ºÀt) ªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀ C£ÀxÀðªÉÇà JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ OavÀå C£ËavÀåUÀ¼À ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ§ºÀÄzÀÄ!
C±Àé ªÉÄÃzsÀzÀ ¤dªÁzÀ CxÀð w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄ£Àß, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ªÉÃzÉÆÃ¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¸ÁV §A¢gÀĪÀ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæQë¥ÀÛUÀ¼ÀÄ, ªÉÊ¥ÀjÃvÀåUÀ¼ÀÄ, CeÁÕ£À ºÁUÀÆ C«ªÉÃPÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. PÀ¼ÀAPÀUÀ¼À£ÀßµÉÖà »rzÀÄ dUÁÎqÀÄvÁÛ ªÀÄÆ® ¹zÁÞAvÀ ºÁUÀÆ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀgÉ ZÀZÉð ºÁ¢ vÀ¥ÀÄàvÀÛzÉ; «vÀAqÀ ªÁzÀªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄÆ® ªÉÃzÀUÀ¼À°è£À ªÀÄAvÀæUÀ¼À£Éßà G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ ªÉÃzÁzsÁå¬Ä ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÀªÀÄð CªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ «zÀévÀÆàtð G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É F ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß E°è G¯ÉèÃT¸ÀÄwÛzÉÝãÉ:
1) `ªÉÃzÀ' JAzÀgÉ `eÁÕ£À'. dUÀwÛ£À°è ªÀÄ£ÀĵÀå ºÉÃUÉ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀPÉÌ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆaAiÀiÁV ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ¤vÀå ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ F ZÀvÀĪÉÃðzÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. `ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ ¸ÀA«zsÁ£À' J¤¹zÀ F ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀå-C»A¸É ¹zÁÞAvÀzÀ vÀ¼ÀºÀ¢ ºÉÆA¢ªÉ. DgÀÄ ªÉÃzÁAUÀUÀ¼À ¸À»vÀ CvÀåAvÀ ¸ÀĨsÀzÀæªÁzÀ ¢UÀâAzsÀ£À ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄZÀ®Ä, ¥ÀæQë¥ÀÛUÉƽ¸À®Ä, CªÀÅUÀ¼À°è ``PÉÊAiÀiÁår¸À®Ä'' FªÀgÉUÀÆ ¸ÁzsÀåªÁV®è; DzÀÝjAzÀ¯Éà `ªÉÃzÀ ªÁPÀå' JA§ £ÁtÄÚr ºÀÄnÖPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ! ±ÀvÀ-±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ »A¢£À gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À PÁ®ªÀiÁ£À E£ÀÆß RavÀ¥ÀnÖ®è. EzÀjAzÁV C£Á¢; ¸À£ÁvÀ£À J¤¹PÉÆArªÉ!
2) G½zÀ J®è jÃwAiÀÄ ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ, ¸ÀäøwUÀ¼ÀÄ, ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ, DUÀªÀÄUÀ¼ÀÄ, «Äw «ÄÃjzÀ zÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, zÉêÀvÁZÀð£É, C¥ÀgÀ PÀªÀÄð (±ÁæzÀÞ), eÉÆåÃwµÀå, ªÁ¸ÀÄÛ, zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉ, ¥Áæt §°, C»A¸É, ªÁªÀiÁZÁgÀ (ªÀiÁl) EvÁå¢UÀ¼É®èªÀÇ ªÉÃzÉÆÃ¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. PÁ® ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ¹QÌ DAiÀiÁ PÁ®PÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîvÁÛ, FUÀ ªÉÃzÉÆÃ¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀĪÀ EªÉ®èªÀÇ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÉÃzÀ «gÀÄzÀÞ, ¥ÀæQë¥ÀÛ ºÁUÀÆ CªÉÊeÁÕ¤PÀ!
3) PÁ® ¥ÀæªÁºÀzÀ°è DAiÀiÁ ¸ÀAzÀ¨sÀð, CeÁÕ£À, C«ªÉÃPÀzÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆ® ¹zÁÞAvÀªÀ£Éßà PÀqÉUÀt¸ÀÄvÁÛ, ªÉÃzÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀPÀð, PÀÄvÀPÀð, HºÁ¥ÉÆúÀUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀ PÁgÀt ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæUÀ½UÉ `C¥ÁxÀð'UÀ¼ÀÄ DgÉÆæ¸À®àlÖªÀÅ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ®Æ »ÃUÉ wgÀÄZÀ®àlÖ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀgÀrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁVAiÉÄà EA¢£À ZÁvÀĪÀðtð, C¸Ààø±ÀåvÉ, eÁwÃAiÀÄvÉ, EvÁå¢ ªÀiÁ£ÀªÀ «gÉÆâü ¦qÀÄUÀÄUÀ¼ÀÄ DªÀj¹ªÉ.
4) FV£À zÉêÀvÁZÀð£É, ªÀævÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÆeÉ, ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ ºÁUÀÆ C¯Éè¯Áè ºÉüÀĪÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÇ ¸ÀºÀ ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼À®è! CªÉ®è DUÀªÀÄ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è£À (ªÉÊSÁ£À¸À EvÁå¢) ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁVªÉ; DzÀgÀÆ C®è°è, £ÀqÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÆ® ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EtÄPÀÄvÀÛªÉ (D¥ÉÆûµÁ× ªÀÄAiÉÆèsÀĪÀ¸ÁÜ£À.....EvÁå¢)! ªÉÃzÀ vÀ£ÀßzÉà DzÀ `ªÉÃzÀ ¨sÁµÉ'AiÀÄ°èzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è®è! ªÉÃzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ¯Éà ¸ÀA¸ÀÌøvÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. E£ÀÄß,. ªÉÃzÀUÀ¼À°è£À AiÀÄdÕ AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À DZÀgÀuÉ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀAvÀÆ §ºÀÄvÉÃPÀ wgÀÄZÀ®ànÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVªÉ.
5) ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ PÁ® UÀt£É £ÀqÀÄªÉ EµÉÖ¯Áè C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀªÀÅ? AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ? KPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ? ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ? JA©vÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀ ¹UÀĪÀÅzÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀ«®è! KPÉAzÀgÉ EwºÁ¸ÀPÀÆÌ Ew«ÄwUÀ½ªÉ. ªÉÆUÀ®jUÀÆ »AzÉ DVgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ zÁ½UÀ¼ÀÄ, CzÀPÀÆÌ »A¢£À ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹Üw, ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ zÁ½UÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹Üw EvÁå¢UÀ¼À£Éß®è MªÉÄä vÀ¯ÉUÉ vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ F feÁÕ¸ÉUÉ GvÀÛgÀ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÀºÀ, `PÀtÄÚ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è PÀj ¨ÉPÀÄÌ' ºÀÄqÀÄQzÀAvÉAiÉÄÃ' ¸Àj! ªÉÄîÌAqÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV «µÀAiÀĪÁgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À gÁ²AiÀÄ£Éßà ¸ÀȶָÀ§ºÀÄzÀÄ; £Á¤°è J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV G¯ÉèÃT¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CµÉÖ.

F J®è »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ PÀ¸ÀªÀ£Éß®è w¥ÉàUÉ J¸ÉzÀÄ, ªÀÄÆ® ªÉÃzÀUÀ¼À°è `C±Àé ªÉÄÃzsÀ' ºÁUÀÆ `zsÀªÀÄð'UÀ½UÉ EgÀĪÀ ¤dªÁzÀ CxÀðUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÉÆÃt:
`C±ï' JA§ ªÀÄÆ® zsÁvÀÄ«¤AzÀ C±Àé ¥ÀzÀ ¤µÀàwÛAiÀiÁVzÉ. ªÉÃzÁAUÀªÁzÀ `¤gÀÄPÀÛ' (ªÉÃzÀUÀ½UÉà «ÄøÀ¯ÁzÀ ¤WÀAlÄ) zÀ°è AiÀiÁ¸ÀÌgÀÄ EzÀPÉÌ 2 CxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. DzsÁåwäPÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉAiÉÆà CzÀPÉÌ C±Àé J£ÀÄßvÁÛgÉ. D CxÀðzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄåvÀÛªÉAiÉÆà CªÉ®èªÀÇ `C±Àé'ªÉà DUÀÄvÀÛzÉ; DzÀgÉ ¨sÁµÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¤WÀAlÄ«£À°è EzÀPÉÌ `PÀÄzÀÄgÉ' JA§ ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀð PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ªÉÃzÀUÀ¼À ªÀÄÆ® ¹zÁÞAvÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ½UÉ C±Àé J£ÀÄßvÉÛêÉ! CzÉà jÃw AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ `£Á¼É'UÀ½®èªÉÇà CzÀPÉÌ `C±Àé' J£ÀÄßvÉÛêÉ. £Á¼ÉUÀ½®è JAzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀPÉÌ `¤£Éß'UÀ¼ÀÆ E®è; CAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÉÇÃ; ±Á±ÀévÀªÉÇà CzÀPÉÌ C±Àé J£ÀÄßvÉÛêÉ. F ±ÀjÃgÀ EAzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ; £Á¼É ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ; DzÀgÉ JµÉÖà ±ÀjÃgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÆ CzÀgÉƼÀV£À `DvÀä' ªÀiÁvÀæ ±Á±ÀévÀ; »ÃUÁV DvÀäPÉ C±Àé J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ!
CzÉà jÃw, gÁµÀÖçPÀÆÌ `C±Àé' J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁµÀÖçzÀ°è ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖvÀÛ¯Éà EgÀÄvÁÛgÉ; ¸ÁAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÁÛgÉ; EAzÀÄ EzÀÄÝ £Á¼É ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ; DzÀgÉ gÁµÀÖç ªÀiÁvÀæ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV, ¤gÀÄPÀÛzÀ°è `C±ÀéA Ew gÁµÀÖçB' JAzÀÄ w½¸À¯ÁVzÉ! `ªÉÄÃzsÀ' ±À§ÝPÉÌ `MlÄÖUÀÆr¸ÀÄ' JA§ CxÀð«zÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ®zÀ°è; AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¤WÀAlÄ DzsÀj¹, C±Àé JAzÀgÉ PÀÄzÀÄgÉ; ªÉÄÃzsÀ JAzÀgÉ PÀvÀÛj¸ÀÄ- CAzÀgÉ `PÀÄzÀÄgÉ vÀAzÀÄ PÀvÀÛj¸ÀÄ'ªÀÅzÀ£ÀÄß C±ÀéªÉÄÃzsÀ JA§ÄzÁV ¸ÀªÉÃð ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀð PÀ°à¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F CxÀðªÀ£ÀÄß §®ªÁV C¦àPÉÆAqÉà gÁd ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁéxÀð §Ä¢ÞAiÀÄ ¸ÁªÀiÁædå «¸ÀÛgÀuÉ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëUÁV C±Àé ªÉÄÃzsÀ AiÀiÁUÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±À¨ÁÝxÀðzÀAvÉAiÉÄà C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ §AzÀgÀÄ; CzÉà ¤dªÉAzÀÄ £ÁªÀÇ £ÀA©zɪÀÅ! ªÉÃzÀ ±À§ÝªÉÇAzÀPÉÌ C¥ÁxÀð PÀ°à¹zÀgÉ K£ÉãÀÄ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀPÉÌ EzÉÆAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À ¸ÁPÀÄ; EAxÀªÀÅ ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖªÉ. CªÉ®èzÀgÀ zÀĵÀàjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÀÇ £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÉÝêÉ!
ªÉÃzÀUÀ¼À ªÀÄÆ® ¹zÁÞAvÀ C»A¸É JA§ »£É߯ÉAiÀÄ®Æè ¥ÀgÁªÀIJð¹: GzÁ: `AiÀÄdÕ' ±À§ÝPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀgÁåAiÀÄ ¥ÀzÀ `CzsÀégÀ'. (zsÀégÀ JAzÀgÉ »A¸É); CzsÀégÀ JAzÀgÉ C»A¸É; ºÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É AiÀÄdÕ AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À°è ¥Áæt §°AiÀÄ ªÀiÁvÉ°è §AvÀÄ!? ªÉÄîÌAqÀ ¤eÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ FUÀ MªÉÄä AiÉÆÃa¹! £ÀªÀÄä£ÀÄß CqÀØ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉà PÀnÖlÄÖ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀĪÀ DvÀä AiÀÄdÕªÉà C±ÀéªÉÄÃzsÀ! CzÉà jÃw gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¸À®Ä ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðªÀÇ C±ÀéªÉÄÃzsÀªÉÃ!! F jÃwAiÀiÁV `C±Àé ªÉÄÃzsÀ'PÉÌ MAzÀÄ WÀ£À, UÀA©üÃgÀ ºÁUÀÆ GzÁvÀÛ CxÀð«zÉ. F jÃwAiÀiÁV dUÀwÛ£À ¸ÀªÀðgÀÆ ¤vÀåªÀÇ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ªÀiÁrzÀgÉ!? MªÉÄä PÀ°à¹PÉƽî; CzÉÆAzÀÄ `¸ÀĪÀtð AiÀÄÄUÀ'ªÉà D¢ÃvÀÄ!
FUÀ OavÀå ºÁUÀÄ C£ËavÀåzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ §gÉÆÃt: AiÀÄdÕ AiÀiÁUÁ¢UÀ½AzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå zÀÆgÀªÁV UÁ½ ±ÀÄzÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÁzÀ«zÉ. ¤d! EzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¸Á©ÃvÁVgÀĪÀ ¸ÀvÀå. DzÀgÉ AiÀÄdÕ PÀÄAqÀzÀ°è£À CVßUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÉãÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛ¢ÝÃj JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯É F ¸ÀvÁå¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ ¤AwªÉ. ¢£ÀªÀÇ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CVß ºÉÆÃvÀæzÀ®Æè ¸ÀºÀ ¤¢ðµÀÖ ¸À«ÄvÀÄÛ, ¤¢ðµÀÖ ªÀÄgÀzÀ PÀrØUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¥ÀnÖAiÉÄà EzÉ. D ¥ÀnÖ ¥ÀæPÁgÀ DAiÀiÁ ªÀ£À¸Ààw, ªÀÄgÀzÀ PÀrØUÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ OµÀ¢üÃAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀjAzÀ K¼ÀĪÀ ºÉÆUÉ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞªÀiÁr ¸ÀvÀàjuÁªÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
DzÀgÉ FUÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÉãÀÄ? qsÁA©PÀvÀ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌV CVßUÉ ¹ÃgÉ, gÀ«PÉ, gÉõÉä §mÉÖ, zÀÄqÀÄØ EvÁå¢ `CAiÉÆÃUÀå' ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛgÉ. CªÉ®è ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁV EvÀÛ DyðPÀªÁVAiÀÄÆ £ÀµÀÖ; CvÀÛ ªÁvÁªÀgÀtPÀÆÌ PÀµÀÖ! EzÀgÀ°è ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtzÀ ªÀiÁvÉ°è §AvÀÄ? ªÉÃzÀUÀ¼À°è ºÉýgÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ ¸À«ÄvÀÄÛ, OµÀ¢üAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ C£ÀĸÁgÀ AiÀÄdÕ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÀgÀ ¥sÀ® ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¹PÉÌà ¹UÀÄvÀÛzÉ. MmÁÖgÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, `ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ DVAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ'; CzÉà jÃw `ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÀgÉ; DUÀ¨ÁgÀzÀÄÝ DVAiÉÄà wÃgÀÄvÀÛzÉ'.
PÉÆÃmÁåAvÀgÀ gÀÆ. ªÉZÀÑzÀ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ AiÀÄdÕ AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À `C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ DyðPÀ ºÉÆgÉ' C£ËavÀå. CzÀgÀ §zÀ¯ÁV ¥Àæw ªÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ-¸ÀAeÉ 2 ºÉÆvÀÄÛ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV J®ègÀÆ ``ªÉÃzÉÆÃPÀÛ CVß ºÉÆÃvÀæ'' ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà OavÀå. EzÀjAzÀ RArvÀªÁV £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ ºÁUÀÆ UÁ½ ±ÀÄzÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ºÉüÀĪÀ ªÀÄAvÀæUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÆà ªÀiÁ°£ÀåªÀÇ zÀÆgÀªÁV £ÉªÀÄä¢ £É¯É¸ÀÄvÀÛzÉ; EªÉgÀqÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ J®èªÀÇ ±ÀÄzÀÞA ¦n¦n CµÉÖ!

E£ÀÄß, `zsÀªÀÄð'zÀ §UÉÎ w½AiÉÆÃt:
PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÁÞ£ÀAvÀgÀ, ±ÀgÀ ±ÀAiÉÄåAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ©üõÀägÀ (CªÀgÀÄ ±ÀgÀ ±ÀAiÉÄåAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝgÉÆà E®èªÉÇà CzÀÄ E°è C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ) §½UÉ §AzÀ zsÀªÀÄðgÁd¤UÉ CªÀgÀÄ zsÀªÉÆÃð¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæzÀ GvÀÛgÁzsÀð »ÃVzÉ:
`........DvÀä£ÀB ¥ÀæwPÀƯÁ¤; ¥ÀgÉõÁA £À ¸ÀªÀiÁZÀgÉÃvï!'
CAzÀgÉ, `¤£Àß DvÀäPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥ÀæwÃPÀÆ®ªÉÇà CzÀ£ÀÄß ¥ÀgÀjUÉ C£Àé¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ!' EµÉÖà EzÀgÀ CxÀð. GzÁºÀgÀuÉUÉ: M§â ªÀåQÛ ¤ªÀÄä PÀvÀÛ£ÀÄß PÀvÀÛj¸À®Ä §AzÁUÀ CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ MqÀÄØwÛÃj; CAzÀgÉ DvÀä£ÀB ¥ÀæwPÀƯÁ¤-CzÀÄ £ÀªÀÄä DvÀäPÉÌ ¥ÀæwPÀÆ®. CAzÀ ªÉÄïÉ, `¥ÀgÉõÁA £À ¸ÀªÀiÁZÀgÉÃvï'- ¤ÃªÀÇ ¸ÀºÀ ¥ÀgÀgÀ PÀvÀÄÛ PÀÄAiÀÄå®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr! EzÉà ¤dªÁzÀ zsÀªÀÄð!!
AiÉÆÃa¹ £ÉÆÃr; EzÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ. ¥Àæw ¸ÀAzÀ¨sÀð, ¥Àæw PÉ®¸À, ¥Àæw £ÀqÀªÀ½PÉUÀÆ EzÀ£ÀÄß ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß dUÀwÛ£À J®ègÀÆ ¥Á°¹zÀgÉ ¤dªÁzsÀ `zsÀªÀÄð' vÁ£Éà vÁ£ÁV £É¯É ¤®ÄèvÀÛzÉ. F ªÀiÁw£À ªÀÄÆ®ªÀÅ `C£ÀÄPÀA§, PÀgÀÄuÉ CxÀªÁ zÀAiÉÄ' JA§°èUÉ §AzÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ; ªÉÃzÉÆÃ¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À F ªÀiÁvÀ£Éßà §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀgÀ¼À ªÀZÀ£ÀzÀ°è `zÀAiÉÄAiÉÄà zsÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®ªÀAiÀiÁå' JAzÀgÀÄ!
DzÀgÉ FUÀ dUÀwÛ£À°è DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÉãÀÄ? ªÀÄÆ® ªÉÃzÉÆÃ¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁjgÀĪÀ ¤vÀå ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¢üPÀÌj¹, `CªÀÅ £ÀªÀÄäzÀ®è' JA§AvÉ PÀqÉUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä CAvÀgÁ¼ÀzÀ¯Éèà EgÀĪÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁtzÉ, ªÀiÁrzÀ ¥Á¥À PÀÈvÀåUÀ¼À ©üÃw ºÉÆÃUÀ¯Ár¹PÉƼÀî®Ä ±ÁAw £ÉªÀÄä¢ CgÀ¸ÀÄvÁÛ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ GzÀÝ£É PÀÆå ¤®ÄèwÛzÉÝêÉ! MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À-¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸À®Æ C±ÀPÀÛ£ÁV EAzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ºÀt-C¢üPÁgÀzÀ ªÁåªÉÆúÀPÉÌ ©zÀÄÝ CzÀgÀ §¯É¬ÄAzÀ ©r¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÉ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝ£É. `PÉÊAiÀÄ°è ¨ÉuÉÚ ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀÄ¥ÀàPÁÌV HgɯÁè C¯ÉzÀgÀÄ' JA§AvÉ ¥ÉæÃvÀzÀAvÉ C¯ÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀ PÀrzÀÄ; ¨Éë£À ©Ãd ©wÛ; ªÀiÁ«£À ¥sÀ® ¤jÃQë¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÆRðvÀ£À E£ÉÆßA¢zÉAiÉÄÃ?

                                                JZï.J¸ï. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ,
                                            ¥ÀvÀæPÀvÀð, JZï.Dgï.J¸ï. PÁA¥ËAqï,
                                          6£Éà PÁæ¸ï, PÉ.Dgï. ¥ÀÄgÀA, ºÁ¸À£À.
                                                ªÉÆ. 9448365816

7 comments:

 1. ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು, ಪ್ರಭಾಕರ್. ಇಂತಹ ಸದಾಶಯ, ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಜನರ ಕಣ್ಣು ತೆರಸಬೇಕು. ಹೇಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಶ್ವಮೇಧವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವವರು ವೇದದ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಯಜ್ಞದಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಸತ್ಪರಿಣಾಮವಾದರೂ ಆದೀತು. ಹೇಗೂ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಶ್ರಮವಾದರೂ ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬದಲು ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಹಾಳಾದೀತು. ಅಲ್ಲವೇ?

  ReplyDelete
 2. ಹೌದು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೆ, ಈಗಲಾದರೂ ಹೋಮ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು `ವೇದೋಕ್ತ'ವಾಗಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದರೂ ಆದೀತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ

  ReplyDelete
 3. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರರವರೆ,
  ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಲೇಖನ. ಯಜ್ಞದ ಮೋಲ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ, ತಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಆಡಂಬರ ವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಲಿ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಲಾಭಾಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಎರಚುವ ಕೆಲಸ ಕಾವಿಧಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಭವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಾಭ ಏನೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
  ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  ಪ್ರಕಾಶ್.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೆ

   Delete
 4. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೀ!
  ಲೇಖನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರ, ಇಂತಹ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ. ಸಮಾಜ ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯ.
  ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
  - ಸುಧಾಕರ ಶರ್ಮಾ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರ್ಮಾಜಿ. ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದವು. ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ.

   Delete
 5. Sir, I am unable to read this in Firefox.
  Swarna

  ReplyDelete