ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, March 31, 2012

ಧರೆಯ ಬದುಕೇನದರ ಪರಿಯೇನು - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe

27 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಯವರು ಮುಂದೆ 271 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ


ಧರೆಯ ಬದುಕೇನದರ ಪರಿಯೇನು - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe

ಧರೆಯ ಬದುಕೇನದರ ಗುರಿಯೇನು ಫಲವೇನು?
ಬರಿ ಬಳಸು ಬಡಿದಾಟ ಬರಿ ಪರಿ ಭ್ರಮಣೆ||
ತಿರಿತಿರುಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳುವ ಮೃಗ ಖಗಕ್ಕಿಂತ
ನರನು ಸಾಧಿಪುದೇನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ|| 27||

ವ್ಯರ್ಥವೀ ಜೀವನದ ಬಡಿದಾಟವೆನ್ನದಿರು|
ಅರ್ಥವಹುದದು ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನದಿಂ||
ನರ್ತಿಪನು ಜಡಜೀವರೂಪಂಗಳಲಿ ಬೊಮ್ಮ|
ಪೂರ್ತಿಯಿದನರಿಯೆ ಸೊಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ||271||

No comments:

Post a Comment