ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, May 26, 2012

18 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು

ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಪಂದಿತರ ಒಟ್ಟು 18 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಸುಧೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

No comments:

Post a Comment