ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, May 31, 2012

Divine Love

The following is very interesting it is a little known document which formalized the union of the Polish and Lithuanian states in Central Europe in the year of 1413, known as the Act of Union, wherein it is stated: “It is known to all that a Man [or Woman] will not attain salvation if he [or she] is not sustained by Divine Love, which does no wrong, radiates goodness, reconciles those in discord, unites those who quarrel, dissipates hatred, puts an end to anger, furnishes for all the food of Peace… “Through that Love, laws are established, kingdoms are maintained, cities are set in order, and the well-being of the State is brought to the highest level…May this Love make us equal, whom Spirit and Identity of laws and privileges have already joined.” to think that in 1413 two states joined based on this document. a holy union...
-Jessie Mercay 

No comments:

Post a Comment