ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Sunday, June 24, 2012

ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರರು?

 ಆಪತ್ಸು ಮಿತ್ರಂ ಜಾನೀಯಾತ್ ಯುದ್ಧೆ ಶೂರಂ ಧನೇ ಶುಚಿಂ |
 ಭಾರ್ಯಾಂ ಕ್ಷೀನೆಷು ವಿತ್ತೆಶು ವ್ಯಸನೆಶು ಚ ಬಾಂಧವಾನ್ ||

ತಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೂ, ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೂರನನ್ನು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು, ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಕಾರಿಗಲಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮಿತ್ರರು ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರು.

-Sadyojata BhattaNo comments:

Post a Comment