ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Monday, July 16, 2012

ತಕ್ಷಕಸ್ಯ ವಿಷಂ ದಂತೇ
ತಕ್ಷಕಸ್ಯ ವಿಷಂ ದಂತೇ ಮಕ್ಷಿಕಾಯಾಶ್ಚ ಮಸ್ತಕೆ |
ವ್ರಶ್ಚಿಕಸ್ಯ ವಿಷಂ ಪುಚ್ಚೇ ಸರ್ವಂಗೆ ದುರ್ಜನಸ್ಯ ತತ್ ||


ತಕ್ಷಕನಿಗೆ (ಹಾವಿಗೆ) ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ,  ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ, ಚೇಳುಗಳಿಗೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಇಡಿ ದೇಹವೇ ವಿಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು.
--
-ಸದ್ಯೋಜಾತಭಟ್ಟ

No comments:

Post a Comment