ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, July 16, 2012

ಪಂಪ ಭಾರತಪಂಪ ತನ್ನ ಭಾರತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರ ನೋಡಿ :

ಚಲದೊಳ್ ದುರ್ಯೋಧನಂ|
ನನ್ನಿಯೋಳ್ ಇನತನಯಂ|
ಗಂಡಿನೊಳ್ ಭೀಮ ಸೇನಂ |
ಬಳದೋಳ್ ಮದ್ರೆಶನ್|
ಅತ್ಯುನ್ನತಿಯೋಳ್ ಅಮರ ಸಿಂಧೂದ್ಭವಂ |
ಚಾಪವಿದ್ಯಾ ಬಳದೋಳ್ ಕುಮ್ಬ್ಹೊದ್ಭವಂ |
ಸಾಹಸದ ಮಹಿಮೆಯೋಳ್ ಫಲ್ಗುಣಂ|
ಧರ್ಮದೋಳ್ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತಂ ಧರ್ಮಪುತ್ರಂ|
ಮಿಗಿಲ ಇರ್ಗಳನ್ ಈ ಭಾರತಮ್ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ ||

ಎಂತಹ ನುಡಿ ಇದ್ದೀಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರಿಸಿದ ಪಂಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು

-ಸದ್ಯೋಜಾತ ಭಟ್ಟ

No comments:

Post a Comment