ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, August 7, 2012

ಜಗತ್ತೇ ಅವನ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ

ನಾದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ನಕರ್ತವ್ಯಂ ಚ ಕಿಂಚನ ।
ಸಾಂತ್ವಮೇಕಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ವಶೇ ಜಗತ್ ॥


ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮಾ
ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ !
 ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಅವನ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ||

No comments:

Post a Comment