ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, August 10, 2012

ತಾನು ಮೇಲೇರದೇ ಪರರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಾಗದು


ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಂ ವಿನಾ ಲೋಕೇ ಪರೋದ್ಧಾರಃ ಸುದುಷ್ಕರಃ
ತಾನು ಮೇಲೇರದೇ ಪರರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಾಗದು.

ಮಿತ್ರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯರು, ಇಂದು ಈ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು    ಸೊಗಸಾಗಿದೆ, ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ತನ್ನ ಆತ್ಮೋಧ್ದಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಇತರರನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ[ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ] ತೆಗೆದುಕೊಂದು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ.ಹಾಗಾಗದೇ ತಾನು ಮನಸ್ಸೊಯೇಚ್ಛೆ ನಡೆದು ಇತರರು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳುವವರಾರು? ಅಲ್ಲವೇ?ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಡೆಯಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಗ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು.ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ.

No comments:

Post a Comment